Abdest Duaları

Abdestin Alınışı?

 Abdest şöyle alınır;
Abdestte niyet edilerek Euzü Besmele çekilir. Eller bileklere kadar üç defa yıkanır, parmakların arası her tarafı üç defa iyice ovuşturulur, yüzük varsa oynatılır, sağ elle üç defa ağza su alınarak iyice çalkalanır.

Misvak veya fırça ile dişler temizlenir. Yine sağ elle buruna üç defa su alınarak burun temizlenir. Sonra yüzün her tarafı üç defa güzelce yıkanır. Peşinden önce sağ sonra sol kol, dirseklerle beraber üç defa yıkanır. Sonra baş bu esnada şahadet parmaklarıyla dışı, ellerin arkasıyla da boyun meshedilir. Daha sonra önce sağ sonra sol ayak, üçer defa yıkanır. Parmak aralarının da yıkanması sağlanır. Kısaca abdest bu şekilde alınır değerli kardeşlerim.

Abdesti Bozan Şeyler Nelerdir?
Abdesti bozan şeyler kısaca şunlar:
1. Önden ve arkadan çıkan katı ve sıvı atıklar, kan, irin, meni vs. abdesti bozar.
2. Vücudun herhangi bir yerinden çıkan kan, irin ve sarı su gibi şeyler.
3. Yellenmek.
4. Yatarak veya dayanarak uyumak.
5. Dinen yükümlü bir kimsenin namaz içinde, yanındakilerin işiteceği kadar gülmek.(Kadınlara ait haller adet, lohusalık ve özür)

Selef-i salihin olarak nitelendirilen İslâm alimleri tarafından tanzim edilmiş ve abdest esnasında okunması tavsiye edilen bazı dualar vardır. Bu dualar şöyledir;
a)  Eller Yıkanırken
Abdest alacak kimse, abdeste başlarken “Eûzü ve Besmele” çektikten sonra:

 Okunuşu: Elhamdulillâhillezî ce’alel-mâe tahûren ve ce’alel-İslâme nûra.

  Anlamı: Suyu temizleyici, İslâm’ı da nur kılan Allah’a hamdolsun.
b)  Ağız yıkanırken

  Okunuşu: Allahümme! Eskınî min havzı nebiyyike ke’sen lâ ezme’u ba’dehu ebedâ

Anlamı:Ey Rabbim, bana Peygamberinin havzından bir kâse içir, ondan sonra hiç susamayayım.”

c)  Burna Su Verilirken

 Okunuşu: Allahümme! Lâ tahrimnî râihate na’îmike ve cinânike

Anlamı:  “Allah’ım! Beni nimetlerinin ve cennetlerinin güzel kokularından mahrum etme.”
d) Yüz Yıkanırken

  Okunuşu. Allahümme! Beyyıd vechî binûrike yevme tebyeddu vucûhun ve tesveddu vucûh”

  Anlamı: “Ey Rabbim! Nice yüzlerin beyaz, nice yüzlerin kara olacağı günde yüzümü nurunla beyaz kıl, nurlandır.”
e) Sağ Kol Yıkanırken

  Okunuşu: Allahümme! Atınî kitâbî bi-yemînî ve hâsibnî hısâben yesîra

  Anlamı:Ey Rabbim! Kitabımı sağ elime ver ve hesabımı kolay gör.”
f) Sol kol yıkanırken

  Okunuşu: Allahümme! Lâ tutınî  kitâbî bi şimâlî ve lâ min verâi zahrî ve lâ tuhâsibnî hısâben şedîda

  Anlamı:Ey Rabbim! Kitabımı sol elime verme, arkamdan da verme, ve hesabımı zorlaştırma.”
g) Baş meshedilirken

 Okunuşu: Allahümme! Ğaşşinî bi rahmetike ve enzil ’aleyye min berakâtik

  Anlamı: “Allah’ım beni rahmetinle sar, üzerime berekâtından indir.”
h) Kulak meshedilirken

 Okunuşu: Allahümmec’alnî mine’l-lezîne yestemi’ûne’l-kavle fe yettebi’ûne ahsenehû”

Anlamı:Ey Rabbim! Beni sözü dinleyip de ona en güzel şekilde tabi olanlardan kıl.”
i)  Boynuna Meshederken

 Allahümme! Atık rakabetî minen-nâri (Ey Rabbim! Benim boynumu ateş esâretinden kurtar.

ı) Ayaklar Yıkanırken

 Okunuşu: “Allahümme! Sebbit kademeyye alas-sıratı yevme tezûlü fihil-akdam

Anlamı:Ey Rabbim! Nice ayakların kaydığı günde benim ayaklarımı sırat üzerinde sabit kıl.”
k) Abdest Bittikten Sonra

  Okunuşu:  Eşhedü en lâ ilâhe illalâhu vahdehû lâ şerîke leh. Ve eşhedü enne Muhammeden ‘abdühu ve resûlühü.

Allahümmec’alnî minet-tevvâbîne vec’alnî minel-mutatahhirîn.
Sübhanekellâhümme ve bi-hamdike eşhedü en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbü ileyke
Anlamı: Şehadet ederim ki Allah’tan başka ilah yokturO, birdir ve O’nun ortağı yoktur ve şehadet ederim ki Muhammed O’nun kulu ve elçisidir.  “Allâhım! Beni tövbe edenlerden ve çok temizlenenlerden eyle. (Allah’ım! Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Allah’ım!! Şehâdet ederim ki Senden başka hiç bir ilâh yoktur. Senden mağfiretini isterim ve Sana tövbe ederim.”

 

(Visited 11 times, 1 visits today)

Bir Cevap Yazın